Mårup Kirke

Mårup Kirke
I september 2008 var Mårup Kirke kun 8-10 meter fra den stejle kystskrænt, og derfor nedtog Skov- og Naturstyrelsen den 800 år gamle bygning til nuværende 2 meters murhøjde. Først tog man blytaget ned. Siden blev murværket nænsomt nedtaget til 2 meters højde. Nationalmuseet gjorde under nedbrydning flere yderst interessante og gådefulde opdagelser.

Umiddelbart syd for Lønstrup ligger ruinerne af Mårup Kirke. Da kirken blev bygget i 1200-tallet, var der et par kilometer til kysten. Siden har erosionen ubønhørligt gnavet bidder af klinten, og nu resterer der få meter. Den yderste del af kirkegården er allerede styrtet ned ad klinten, og i efteråret 2008 blev kirken nedbrudt til 2 meters højde. Dette er sket af sikkerhedsmæssige hensyn.
Ankeret fra The Crescent, der strandede ud for kirken i 1808 er flyttet til kirkens østside.

Mårup Kirke nedtages
I september 2015 nedtages resten af kirken og der vil efterfølgende blive gennemført en arkæologisk udgravning på stedet. I forbindelse med udgravningerne vil der løbende bliver informeret om fund samt en generel information om kirken. 
 

Fantastisk udsigt

I sig selv er kirken ikke specielt unik. Det er beliggenheden i landskabet og de barske omgivelser i den storslåede natur på vestkysten, der gør Mårup Kirke til noget særligt.

Den 40 meter høje klint giver en fantastisk udsigt over Vesterhavet, og mod syd knejser Rubjerg Knude med de imponerende sandklitter og det tilsandede fyrtårn. Også her eroderer kysten voldsomt. Det er blev længe diskuteret, om fyret eller kirken ville holde længst. Det har nu vist sig, at kirken først måtte vige.
Kystnedbrydningen skyldes hele klintens fremskudte placering. Ved ekstremt højvande eller storm skyller havvandet ind mod klintens fod og underminerer havskrænten.

Regnvand og kildevæld løsner herefter gradvist klintens øverste del, der efter et stykke tid styrter ned på stranden. Her danner det i første omgang et bolværk mod fortsat underminering, men efter et stykke tid har havet ryddet op, og klintens fod er igen blottet for angreb.

Små midler

Midlerne har været små, så kun lisenerne (pillerne) er opført af teglsten, mens murkernen og felterne mellem lisenerne består af håndstore strandsten i kalkmørtel. Denne byggemåde er ikke særlig stærk, og derfor har det flere gange været nødvendigt at reparere murene.

Hele kirkens sydmur er således ombygget i 1787 – deraf årstallet på muren. Vestgavlen er også blevet ommuret efter nedrivningen af et gotisk tårn. Tårnbuen kan endnu skimtes på vestvæggen inde i kirken. Våbenhuset er bygget til omkring år 1600.

Inventaret ses i Lønstrup Kirke

En del af Mårup Kirkes inventar er sikret på forskellig vis. Et sengotisk træskærerarbejde fra det oprindelige alter er flyttet til Lønstrup Kirke. Motivet er Jomfru Maria med sin mor Sct. Anne og Jesusbarnet - et yndet motiv i 1500-tallet.

En granitdøbefont med messingfad fra 1575 har siden 1928 befundet sig i Lønstrup Kirke. Den romanske granitfond, der er udsmykket med planteornamentik, er formentlig lige så gammel som kirken selv.

Nedstyrtning af grave

Den fremrykkende kysterosion bevirker, at der kan falde knoglerester ned på stranden. Disse indsamles af Skov- og Naturstyrelsen, og de genbegraves i en særlig grav på Lønstrup Kirkegård.

Den nordvestligste del af kirkegården, der bl.a. rummede den berømte ”krigergrav”, er nu stærkt eroderet. Krigergraven siges at rumme de 226 søfolk, der omkom, da den engelske fregat ”The Crescent” forliste ud for Mårup i 1808.

Dette betvivles dog af andre, og alene gravens ringe størrelse peger på, at hovedparten af søfolkene må være begravet et andet sted. Måske rummer krigergraven kun de syv officerer, der druknede. I Lønstrup Kirke ses en mindetavle over forliset.

Skibsankeret ved kirkens vestgavl stammer fra The Crescent. Det blev bjærget fra vraget i 1940 og efterfølgende opsat ved kirken.

På kirkegårdens østlige del står klokkestabelen, der bærer en klokke fra 1537. Den er lavet af Lars Klokkestøber og bærer teksten: ”Hjælp Jesus, Maria og Josef.”

Kirkens historie

Mårup Kirke er opført midt i 1200-tallet. I sin oprindelige form er den senromansk, bestående af et rektangulært skib og et næsten kvadratisk kor. Nordsiden har bevaret den oprindelige udformning, der er karakteristisk for landsdelens teglstenskirker. Murene er opdelt i felter af lisener (piller) og afsluttes foroven af dobbelte eller tredobbelte rundbuer. Buernes nedhængende spidser afsluttes af dyrehoveder.

Arkæologiske undersøgelser

Nationalmuseet har i 1998 undersøgt Mårup Kirke for kalkmalerier. Der blev kun fundet få og dårligt bevarede spor. Nogle af sporene kan ses i kirken.

Der er også foretaget arkæologiske undersøgelser af de øverste lag under kirkegulvet. Der blev fundet usædvanligt mange grave fra 1600- og 1700-tallet. Enkelte grave var dog ældre end kirken. Der har altså været gravplads på stedet, før kirken blev opført, hvilket også er set ved andre tilsvarende udgravninger. Måske stod der oprindeligt en trækirke på stedet.

Ved Nationalmuseets undersøgelser af væggene inde i kirken blev der fundet spor af dekorationer. Det ældste element er en dobbelt cirkel indridset i pudsen på korets nordvæg. Det kan måske være indvielseskorset fra bygningens opførelse.

På kirkens øst- og nordvæg samt på triumfvæg og i korbue findes rester af senmiddelalderlige dekorationer, formentlig opført i år 1500.

Lønstrup Kirke

Allerede i 1870'erne var der tanker fremme om en ny kirke til afløsning for den afsides beliggende Mårup Kirke. Men der skulle gå mere end en menneskealder, før ideerne blev til virkelighed, og i 1928 blev den nye Lønstrup Kirke indviet.

En del inventar fra Mårup Kirke blev flyttet til den nye kirke, og Nationalmuseet indgik et samarbejde med menighedsrådet om vedligeholdelse af Mårup Kirke.

I 1952 blev kirke og kirkegård overdraget til Nationalmuseet, og endelig i 1988 overtog Skov- og Naturstyrelsen kirken og vedligeholdelsen. Det daglige tilsyn udføres af Nordjyllands Statsskovdistrikt.

NB! Mårup Kirke findes ikke længere. Kirken blev endeligt nedtaget i september i 2015 – i øjeblikket finder en arkæologisk udgravning sted på området, og kirkegården eksisterer stadig.

Læs mere om nedtagningen her: http://www.mynewsdesk.com/dk/nationalmuseet/pressreleases/unik-kirkenedtagning-naar-sidste-kapitel-1209603

 

 

 

 


Del denne side

Kirkegården

Mårup Kirke  

Den forblæste kirkegård rummer fortsat en del familiegravsteder, men der har ikke været foretaget begravelser siden 1961. Enkelte urnenedsættelser har dog fundet sted. 
Gravstenene flyttes til Lønstrup Kirke i takt med kystnedbrydningen.

Kirkeskibet

Mårup Kirke

Kirkeskibet blev i  1842 opsat i kirken af skudehandler Aksel Rosenkrantz Segelcke. Det opbevares nu påVendsyssel Historiske Museum i Hjørring. Andet inventar opbevares af Nationalmuseet, bl.a. prædikestolen fra midten af 1600-tallet. 

Planer om et udstillingsvindue om Mårup Kirke

Mårup Kirke

Der arbejdes på, at sikre informationen om Mårup Kirke således at denne er tilgængelig for besøgende fremover.
Ideen er, at opføre et "udstillingsvindue" hvor besøgende kan lære mere om den helt særlig natur i og omkring Lønstrup samt lære om Mårup Kirke via udstilling/plancher m.m.